ANBI

Naam: Stichting De Nieuwe Regentes
Fiscaal nummer: 852290159
KvK nummer: 56748450
Contactgegevens: Weimarstraat 63 | 2562 GR Den Haag | 070-2119988 | mail@denieuweregentes.nl

Doelstelling

De Nieuwe Regentes (DNR) is theater voor en door de buurt en het Cultuuranker voor stadsdeel Segbroek. Als bruisend buurttheater vinden we het belangrijk om toegankelijk, divers en verbindend te zijn. We werken vraaggericht, samen met diverse gastprogrammeurs uit de buurt met een specifieke passie en expertise. Waar het aanbod nog ontbreekt werken we samen met partners aan nieuwe concepten en programma's die passen bij het gebouw en de omgeving.
DNR is ook een werk-, maak-, en ontmoetingsplek voor amateurs, professionals, publiek, buurtbewoners en buurtinitiatieven. De culturele diversiteit van de buurt komt hier zoveel mogelijk tot zijn recht, voor iedere bewoner in de buurt heeft het theater iets te bieden.
Het theater is gehuisvest in een 100-jaar oud voormalig zwembad: een rauw, monumentaal en sfeervol gebouw, waar culturele initiatiefnemers en organisaties inspirerende activiteiten kunnen organiseren in een 'Off Broadway' sfeer. De organisatie bestaat uit een klein, betaald kernteam (6 fte) en een grote groep van ca 100 vrijwilligers, die werkzaam zijn in alle lagen van de organisatie en voor een bijzondere sfeer zorgen.

Statutair Doel
Statutair heeft de stichting ten doel: het uitvoeren zomede bevorderen van kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuurssamenstelling:
Karin Klaassen, voorzitter
Sannah Lasqad, secretaris
Vasant Bhoendie, penningmeester
Simone Barel, lid

Beloningsbeleid
Het bestuur van DNR is onbezoldigd. Voor salarissen van medewerkers wordt door DNR gekeken naar CAO Podia.
De organisatie voldoet aan de Code Cultural Governance (CCG), de Code Culturele Diversiteit (CCD) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 

De terugblik 2020 vindt u hier
Een verkorte balans en exploitatierekening 2020 vindt u hier
Beleidsplan 2021-2024 vindt u hier
Standaardformulier publicatieplicht ANBI vindt u hier