Privacy verklaring

Privacy verklaring Theater De Nieuwe Regentes (DNR)

Stichting Theater de Nieuwe Regentes gaat voorzichtig om met uw persoonsgegevens. In dit document staat beschreven welke gegevens wij bewaren en waarom.

DNR verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-gegevens (bij aanmelden Badgasten)

Cookies
Op de website van DNR worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt.

DNR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken van uw reservering en betaling van kaarten
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
 • Marketingdoeleinden zoals het toesturen van de nieuwsbrief (uitsluitend na toestemming van de klant)

Verstrekking aan derden
Theater de Nieuwe Regentes deelt geen persoonlijke gegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Theater de Nieuwe Regentes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien u dit wilt kunt u contact met ons opnemen via mail@denieuweregentes.nl of telefonisch: 070-2119988.
Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater de Nieuwe Regentes. Om inzage door derden te voorkomen, dient de aanvrager een legitimatiebewijs te overleggen bij een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of doorsturen van persoonsgegevens. 

Bewaartermijn
Theater de Nieuwe Regentes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
DNR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Medewerkers die namens Theater de Nieuwe Regentes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Protocol datalekken
DNR hanteert een 'Protocol meldplicht datalekken'.

Algemeen
DNR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring conform de wettelijk geldende privacyregels. Op onze website vindt u steeds de meest recente versie.
Deze versie dateert van 15 juni 2018